Dernek Tüzüğü

BURSA VİNÇ İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

MADDE - 1:

DERNEĞİN ADI: BURSA VİNÇ İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ

KISA ADI: BURSAVİNÇDER’ dir.

DERNEĞİN MERKEZİ: BURSA’dır.

DERNEĞİN ŞUBESİ: yoktur.

MADDE – 2:

DERNEĞİN AMACI: Her türlü vinç ve araç üstü vinç işletmecilerinin sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışmasını ve gelişmesini sağlamak, kamu nezdinde sektörü temsil etmek.

 

ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

1-      Bursa da faaliyet gösteren vinç işletmeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek. Dernek üyeleri arasında uyumu ve ahengi sağlamak.

2-      Dernek üyesi işletmelerin ihtiyacı olan ortak tüketim (yağ, yakıt, tamir) harcamalarını daha ucuza mal etmek amacıyla merkezi mal alımı veya hizmet sağlama yoluyla temin edilmesini sağlamak.

3-      Dernek faaliyet alanı olan Sektöre ilişkin fiyat tarifelerini oluşturarak haksız rekabete yol açan fiyat karmaşasının önüne geçerek hizmetten yararlananların zarar görmesini ve hizmet verenlerin fiyat çatışmalarına girmesini engellemek. Fiyat tarifelerin kamu kurumlarınca onaylanmasında oda oluşuncaya kadar görev ifa etmek. Oda oluşumuyla birlikte fiyat tarifeleri hazırlanmasına yardımcı olmak.

4-      Dernek üyesi firmalar ile derneğin tanıtımı için web sitesi oluşturmak.

5-      Dernek üyesi işletmelerin personel ihtiyacı veya dernek üyesi işyerlerinde çalışabilecek personelin müracaatı için web sitesi oluşturmak.

6-      Dernek üyelerinde veya sektörde yararlanılabilecek makine parkına sahip olan firmalara ilişkin makine parkı kayıtlarını web sitesinde bulundurmak ve bu makine parklarında meydana gelen olumlu veya olumsuz değişmeleri bu siteden duyurmak. Yeni makine alımlarından diğer üyeleri de haberdar etmek ve makine ya ilişkin bilgileri paylaşmak.

7-      Dernek üyeleri arasında sosyal haberleşmeyi sağlamak. Bu amaç için mesaj ve aramalarla dernek üyelerinin önemli günlerini kutlamak, kötü günlerinde yanında olmak, doğal felaketlerde, ölüm ve hastalık hallerinde veya doğum, düğün gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan zorluklarda üyeler arasında geleneklere uygun olarak her türlü kültürel ve sosyal dayanışmayı sağlayarak diğer üyeleri haberdar etmek, sosyal dayanışma için günler, şenlikler, piknikler, geziler, yemekli toplantı, konser, tiyatro, sergi, spor ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek. Ayrıca, sosyal dayanışma için yasal izinler alınarak kermes, piyango gibi etkinlikler düzenlemek. Sektörde çalışan veya çalıştıranların eğitimleri için maddi yardımda bulunmak, okuyan çocuklariçin oluşturulacak tüzük doğrultusunda burs vermek. Sektörde çalışan ve dernek üyesi olan işyerlerinde çevre düzenlemelerine yardımcı olmak. Yurt, dinlenme tesisi ve otel inşa etmek ve işletmek.

8-      Dernek üyelerinin katılımıyla kooperatifler kurup ortak emtia alımı yapmak, inşaat ve bina almak veya yapmak, ortak çalıştırma amacıyla makine araç veya vinç almak.

9-      Dernek amacını gerçekleştirme için her türlü menkul, gayrimenkul ve demirbaşı satın almak. Dernek üyelerinin topluca bulunacakları ortak merkezi otopark ve araç parkı oluşturmak. Üye işletmelerin ayrı işletmeler olarak bulunacakları alanlar oluşturmak, Belediye ve kamu kurumlarından bu konuda yardım almak ve arsa tahsis ve temin etme çalışmalarında bulunmak.

10-   Dernek faaliyetlerine ilişkin oda kuruluncaya kadar resmi kurumlar nezdinde üyelerini temsil etme, sektörü temsil etme yetkisi alma çalışmalarında bulunmak. Sektörün sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, gerekli mercilere çözüm önerilerinde bulunmak. Sektörü direk yada dolaylı etkileyecek kanun, kararname, yönetmelik, kalkınma ve teşvik planı vs hazırlanmasında görüş ve önerilerde bulunmak.

11-   Üyelerin, mesleğin gerektirdiği tüm çalışma ve iş güvenliği konularında bilgi ve becerilerini arttırıcı çalışmalarda bulunmak ve bu konulara ilişkin yapılan yasal değişmelerden veya teknolojik gelişmelerden üyelerini haberdar etmek. Sektördeki teknik gelişmeleri, mevzuat ve yayınları izleyerek üyelere bildirmek için sektörle ilgili yayın faaliyetinde bulunmak. Bunun yanında mesleki ve teknik eğitimi geliştirme çalışmalarında bulunmak. Bu çalışmalardan üye işyerlerindeki personelin de yararlanmasını sağlamak. Sektördeki gelişmeyi sağlamak ve faaliyetlerin arttırılması için araştırmalar yapmak. Sektördeki teknik gelişmeler yerinde görüp izlemek ve eğitim almak veya kültürel amaçla yurtdışı geziler organize etmek, yurt içi veya yurt dışı seminerler, fuar, panel, kurs vs gibi faaliyetlere katılmak.

12-   Dernek yönetimi olarak mesleğin öngördüğü personeli yetiştirmek ve kamu kurumlarından yasal izinleri alarak yasal meslek belgelerini vermek.

13-   Ülke genelinde kurulmuş bulunan veya kurulacak olan sektörümüzle ilgili derneklerle ilişkiler kurup ortak faaliyetlerde bulunmak amacıyla çalışmalar yapmak, federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmek, Kurulu bulunan üst birliklere üye olmak.

14-   Bursa’da faaliyet gösteren vinç işletmelerinin daha deneyimli ve bilinçli personelle çalışmasını ve daha uzak görüşlü işverenlerce işletilmesini sağlamak. Bu hedef için vinç imalatçısı firmalar ile ilişkiye geçerek, çalışan personel ve mesleğe yeni giriş yapacak olanlara gerekli eğitimin verilmesini sağlayarak sektörün eğitim belgeli personel ihtiyacını temin etmek, işletme sahiplerine ve çalışan personeline yönelik bilgi arttırıcı seminerler düzenlemek veya eğitim amaçlı kurslar açmak, bu kurslar sonunda kamu kurumlarınca kabul edilecek belgeler vermek için çalışmalarda bulunmak.

15-   Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etek. Gerekli izinleri alarak lokal ve dinlenme tesisi açmak.

16-   Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim faaliyetinde bulunmak.

17-   Kamuya hizmet veren camii, yol, su gibi hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlara topluma karşı sorumluluğun oluşturduğu sosyal hizmet amacıyla imkanlar ölçüsünde yardım yapmak.

18-   Dernek amacının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

19-   Dernek amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak.

20-   Dernek amacının gerçekleştirilmesi amacıyla gerektiğinde vakıf kurmak.

21-   Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

22-   Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

23-   Derneğin amacını gerçekleştirmek için, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikaları ile mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak veya adı geçen kurumlara maddi yardım yapmak.

24-   Dernek amacının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler üretmek.

25-   Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek, içecek, temizlik gibi zaruri ihtiyaç maddeleri, diğer mal ve hizmetlerle, kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yararlanma tüzüğü oluşturarak sandık kurmak.

26-   Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler açmak.

27-   Derneğin amacı ile ilgisi olan ve kanunla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler, vakıflar, sendikalar ve benzeri sivil toplum kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

28-   Dernek üyeleri arasında veya dernek üyeleri ile müşterileri ile mal ve malzeme aldıkları satıcıları arasındaki ihtilaflarda arabuluculuk yapmak. Adliyeye intikal eden olaylarda bilirkişi tayininde Adli kurumlara yardımcı olmak. Üyelerinin bilirkişi belgesi almasını sağlamak.

29-   Sektörde kullanılan makine,ekipman ve taşıma araçları ile işyeri sigortası alanlarında sigortacılığın gelişmesini sağlamak ve ortak merkezi sigortalama ile daha ucuz prime dayalı sigorta yapılmasını yaygınlaştırmak.

30-   Sektörle ilgili reklam ve tanıtım faaliyetinde bulunmak.